Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych "MAJA" we Wrocławiu

Rezerwacja miejsca!Licea Ogólnokształcące
dla Dorosłych "Maja"
2 i 3 letnie

ul. Dawida 5/7
50-527 Wrocław

Kontakt GG - 34775231
email: szkola@lomaja.pl

tel. 71 724 52 63

W tym roku
odwiedziło nas już
313205 osób!


Stypendia szkolne - ważny termin 15.09.2014r.

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 "WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE" NALEŻY SKŁADAĆ do Działu Projektów Edukacyjnych przy ul. Zapolskiej 4, piętro V, pokój nr 526 A (wejście możliwe tylko klatką schodową od ul. Bogusławskiego 6) w terminie do 15 września 2014r.


Zgodnie z: 


Pomoc materialna przysługuje:

 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...)  - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Charakter pomocy materialnej:

 • socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456 zł/ os. w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Wrocław.

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Wrocław

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:

 1. który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł (rocznie).
 2. który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami)

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek

 1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego uczni
 2. pełnoletniego ucznia
 3. dyrektora szkoły

Źródło http://www.wroclaw.pl/stypendia-szkolne


 

TEMATY PRAC KONTROLNYCH 2013/14 (LUTY-CZERWIEC)   NIEAKTUALNE


Jeden temat do wyboru.

Każda praca kontrolna powinna zawierać stronę tytułową, wzór do pobrania (doc)

Przypominamy o konieczności oddawania Prac Kontrolnych terminowo!


SEMESTR I Y


J.POLSKI_IY      MATEMATYKA_IY          J.ANGIELSKI: IY  

HISTORIA_IY         WOS_IY        FIZYKA_IY        BILOLOGIA_IY          PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI_IY


SEMESTR II U 

 
J.POLSKI_II   MATEMATYKA_II       J.ANGIELSKI_II    HISTORIA_II

CHEMIA_II     GEOGRAFIA_II        INFORMATYKA_II


SEMESTR III S

 

J.POLSKI_IIIS   MATEMATYKA_IIIS

J.ANGIELSKI :  ANG_KH_IIISe (gr.począt.)  ANG_MK_IIISm(ge.średnio)

GEOGRAFIA_IIIS    WOS_IIIS      HISTORIA I  SPOŁECZEŃSTWO_IIIS


SEMESTR IV Wz

J.POLSKI_WZ: temat_1   temat_2        temat_3         

MATEMATYKA_WZ           J.ANGIELSKI_WZ

HISTORIA_WZ         WOS_WZ           PRZYRODA_WZ


SEMESTR IVP 

J.POLSKI_IVP   MATEMATYKA_IVP 

J.ANGIELSKI :  ANG_KSm_IVPe (gr.począt.)  ANG_MK_IVPm(ge.średnio)       

GEOGRAFIA_IVP   WOS_IVP      HISTORIA I  SPOŁECZEŃSTWO_IVP


SEMESTR V TT

J.POLSKI_VTT [nr1] temat_1_str1/2  i temat_1_str2/2  ; [nr2]   temat_2 ;    

[nr3]  temat_3_str1/2  i temat_3_str2/2 

MATEMATYKA_VTT     J.ANGIELSKI_VTT     HISTORIA_VTT          FIZYKA_VTT 

CHEMIA_VTT    BIOLOGIA_VTT      GEOGRAFIA_VTT     TECHNOLOGHIA INF._VTT


SEMESTR V O

J.POLSKI_VO     MATEMATYKA_VO          J.ANGIELSKI_VO  

TECHNOLOGIA INF._VO            HISTORIA_VO


SEMESTR VI RR

J.POLSKI_RR     MATEMATYKA_RR       ANG-VIRR_gr.2_KH       ANG-VIRR_gr.1_MK

HISTORIA_RR         WOS_RR        P.PRZEDSIĘBIORCZOŚCI_RR


SEMESTR VI N

J.POLSKI_VIN  MATEMATYKA_VIN      HISTORIA_VIN    J.ANGIELSKI_VIN:  Grupa_AW   Grupa maturzystów KS


VI wieku.